چکیده:

انسان، موجودی یاد گیرنده و طبعا تغییر پذیر است که توانسته پای از دایره‌­ی بسته­‌ی غریزه بیرون بگذارد. این گشودگی در برابر هستی، انسان را از "منِ اکنون" به "منِ‌ایده‌­آل" می­خواند. اما «منِ ایده‌آل» یا «جامعه­‌ی ایده­‌آل» چه ویژگی­‌هایی باید داشته باشد؟ آیا می­توان از نام‌­های خداوند تاویل تازه‌­ای داشت که برای شکل یابی  و سامان‌دهی انسان ِ امروز مناسب باشد؟

فایل PDF آیا می‌توان تاویل تازه‌ای از نام‌های خدواند داشت؟