برخي از مضامينِ متعالي هستند كه در ميان افراد، احزاب، و ملت‌ها، داراي تعبير‌هايي متفاوت و بسي فتنه‌انگيز مي‌باشند. كلمه­ی «حق» كه اتفاقا يكي دیگر از نام‌هاي خداوند هم هست، پشتوانه­ی بسياري از نبردهاي خانمانسوز ميانِ افراد و احزاب و ملت‌هايي شده است كه هر دو طرف خود را به‌حق مي‌دانند 

PDF

گزند و آسیبِ نام‌های متعالی به ویژه درنام "الله"