آیا نقطه‌ی آغاز برای سلسله‌ی دین ابراهیمی، همان نقطه‌ی آغاز زندگی بشر در این کره‌ی خاکی است؟ پاسخ به این پرسش احتمالا منفی است و در پی خود این پرسش دیگر را پدید می‌آورد که پس چه عامل یا عواملی سبب شده است که نزد پیروان این سه آیین از آغاز خلقت تا روزگار ابراهیم بیش از دو سه هزار سال شمرده نشده است؟

پرسش دیگر این است که آیا به پایان رسیدن این سلسله در روزگار محمد رسول، به معنای پایان یافتن تاریخ تفکر دینی بشر بوده است یا به پایان رسیدن یک دوره‌ی تاریخ دینی در سلسله‌‌ای مشخص؟

PDF

خداوند و تاریخ آفرینش در ادیان ابراهیمی