به گمان من آنچه نیاز به کنکاش دارد این است که چگونه کاهن، رئیس قبیله، یا پادشاه، و سپس خدا جای "پدر=والد" می‌گیرد. آیا این روندی استعلا جویانه در انسان بوده است که از حصار خانواده و پدر شخصی خود عبور کند و به پدر ایده‌آل و فراگیر برسد؟ یا آنگونه که در تحلیل‌های روانشناسانه‌ی فروید آمده نوعی بازگشت به باورهای دوره‌ی کودکی است؟

PDF

خدای پدر