اگر از دانسته‌های خودمان در باره‌ی شناختی که اکنون از ساختار زمین و آسمان داریم، موقتا چشم بپوشیم، و جهان‌شناسی خود را در محدوده‌ی دانش و معیارهای هزاره‌های پیش تنظیم کنیم، آنگاه شاید فهم این‌نکته آسان‌تر شود که چرا باید آسمان جایگاه پدر و زمین به مثابه‌ی مادر دانسته شود

PDF

خداوند و نظام‌ پدر سالاری