سير نزول آيات قرآن نشان مي‌دهد كه براي فهميدن، ابتدا بايد از خود انسان شروع كنيم. به‌جاي آسمان بايد از زمين آغاز كنيم، به جاي هستيِ بيرون از خود یا کلمه‌ای فراسوی فهم انسانی، بايد از هستيِ خويش شروع كنيم. ياد گيري و آموختن از نزديكترين و خودي‌ترين هستي آغاز مي‌شود. 

PDF

گفت و گو در باره‌ی الله و دنیای مدرن