سوره تکویر/ آخرالزمان در کلام مسیح

مگر می‌توان این جهان واقعی پر گزند را بدون ایده و بدون رؤیا تحمل کرد؟ شاید این گونه بوده است که همزمان با اعلام ویرانیِ زمین و فروپاشی ملک سلیمان، ایده­‌ی تازه‌­ای به نام ملکوت آسمان تولد یافت. 

PDF

آخرالزمان در کلام مسیح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ