آیه‌های زمینی-  نمونه ای از طرح آخرالزمان در شعر فروغ 

مهمترین تفاوت آیه‌های زمینی فروغ با آیه‌های آسمانی مسیح، در  این بود که در رؤیای فروغ، نجات دهنده‌ای از آسمان ظهور نخواهد کرد، تنها یک چیز هست که شاید، بتواند افق تازه‌ای را بگشاید

PDF

آیه‌های زمینی-  نمونه ای از طرح آخرالزمان در شعر فروغ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ