برای تسلیتی دوستانه به منصوره خانم و دیگر بازماندگانِ طاهر احمد زاده در منزل  ایشان بودیم، هر کسی یادی و سخنی از آن بزرگ داشت، من هم چند کلامی در باب روشنفکری دینی و طاهر آقا گفته بودم که دوستی گفته‌هایم را با تلفن همراش ضبط کرده بود و بعدا فایل صوتی آن را برایم ارسال کرد، این فایل که نه سخنرانی است و نه سخنی از قبل طراحی شده، حدود پانزده دقیقه است

روشنفکری دینی  و طاهر احمد زاده

  _____________________________________________________________