(اشرقت‌الارض بنور ربها)

هوا روشن می‌شود

پیش از آنکه قابیل

دست هایش را

از خون هابیل شسته باشد

پنجم آذر ماه 1388 مشهد