آیا نمی توان میانِ اسرائیلی که اسحاق رابین نماینده‌ی آن شده بود با اسرائیل بنیادگرایی که نتانیاهو نماینده‌ی آن است تفاوت قایل شد؟

آیا راهی را که اسحاق رابین و یاسر عرفات آغاز کرده بودند نسبت به آنچه اکنون هست، خردمندانه نبود؟

آیا در هر قومی و هر ملتی به هر حال خردمندانی واقع بین پیدا نمی‌شوند؟

آیا بنیادگراییِ واپسگرایانه در هر دو جبهه‌ی اسرائیل و ایران سرشتِ مشترکی ندارند؟