اگر "قداست" به معنای خیر مطلق باشد، من هیچ قداستی را باور ندارم