_____________________________________

رؤیای معصومیت، از عزیز نسفی

پرسیدم عصمت چیست و معصوم کیست؟ رسول در عالم رؤیا مرا گفت:
عصمت امان است از خود، هرکس دست و زبان خود را به فرمان خود آورد و از ایشان ایمن باشد، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾشان ندامتی ﺑﻪ وی نرسد، معصوم گشت.