از ابولحسن:

از خدای عجب بمانده‌ام، چندین سال خِرَد از من ببرده بود و مرا خردمند به خلق می‌نمود