به روزگار فردوسی، تکیه بر «خرد»، خوشایند دستگاه عریض و طویل خلافت و سلطنت نبود. در عوض، طرح مسئله‌های عجیب و غریب و تفسیر عالم غیب و قیامت برای دور كردن اندیشه‌ی مردمان از واقعیت‌های زندگی مورد حمایت حكومت بود.

فایل PDF

خرد و روزگار فردوسی

 

مقاله‌‌های مرتبط: غیبت خردگرایی پس از فردوسی