روایت مولوی از داستان موسی و شبان را پیش از این در کتاب "بودنِ دشوار آدمی" آورده بودم. به گمان من جان کلام در این روایت این است که موسي هم برای همیشه در موسي بودن توقف نمي‌كند. موسی، مسیح می‌شود و مسیح در هیأت محمد از حرا می‌آید، و ابراهیم و موسی و مسیح و محمد در جانِ آیندگان کثیر می‌شوند تا دگرگوني نسل‌ها گسترده‌تر گردد. و تلقی من از داستان این است که برای نجاتِ فرد از ورطه‌ی نابودی و نابودن، راهی نیست مگر  آمیختن با روح جمعی و استعلای حیات معنوی در جانِ آیندگان

  فایل PDF:

حکایت آن چوپان و درد بودن