عشق‌های دیر هنگام، منحصر به قصه‌ی شیخ صنعان نمی‌شود. این واقعه برای بسیار کسان پیش آمده و می‌آید. پرسشی که اندیشه‌ام را گروگان گرفته بود، بیشتر معطوف به دیر هنگام بودن این‌گونه عشق‌ها است. به ویژه آنکه معشوق معمولا بسیار جوان و همچون دختر ترسا نافرهیخته و سر به‌هوا است. به تعبیر دیگر، به لحاظِ روانی چه نسبتی است میانِ مردانِ کهنسالی که صاحب نام و مقتدای خلق هستند، با دخترانی خام و بی‌تجربه؟ 

 این مقاله را سالیانی پیش نوشته بودم، در این فرصت که به ناچار از بازسازی تازه سایت شدم، ویرایش تازه‌ای هم از آن مقاله انجام دادم که در فرمت پی دی اف اینجا آورده‌ام. همچنین حاشیه‌ای هم بر این تحلیل نوشته بودم که می‌توانید اینجا ملاحظه کنید

 

نسخه pdf نگاهی دیگر به قصه‌ی شیخ صنعان و دختر ترسا