آیا در متن قرآن، "نبوت" الزاما با حکومت کردن یگانه است؟ یا اینکه رسولان صرفا ابلاغ رسالت را به عهده داشته‌اند و "نهاد دینی" و "نهاد حکومتی" دو عرصه‌ی متفاوت توصیف شده‌اند؟

نقطۀ کانونی در آیاتِ مورد پژوهش، به داستانِ طالوت و جالوت باز می‌گردد که شرح مفصل آن در مجموعۀ عهد عتیق آمده و خلاصۀ آن در قرآن.

این پژوهش از تورات و ضمائم آن آغاز شده و به قرآن می‌انجامد. متن مقاله حدود سی صفحه و شامل دو بخش است.

بخش اول عبارت است از :

1- حکم hokm)) و مفهوم حکم در قرآن

 2- مقدمات فرمانروايی/ پادشاهی

3- رابطه‌ی نبوت و فرمانروايی

4- تورات و پادشاهی /جهادگران (Judges)

و بخش دوم نیز عبارت است از :

1- سموئيل نبي و پادشاهی شائول (طالوت)

2- داود پادشاه و رسولان

3- طالوت و داود در قرآن

4- محمد، رسول يا فرمانروا؟

5- معناي اولي‌الامر در قرآن

متن کاملِ نبوت و فرمانروایی pdf

 

 

hejrat