هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

نقشش به حرام، ار خود صورتگر چین باشد