وقتی اسلامِ محمد میدانی شد برای پدید آمدن امپراطوری بزرگ، قرآن هم جای خودش را به اشعار سیاسی و مفاخره و مدح داد و رقابت‌ها برای حکومت کردن بالا گرفت. این سخنرانی در شب عاشورای سال 1392 در مشهد ایراد شده است

واقعه‌ی عاشورا و پیش زمینه‌هایش 

khat