زبانِ فهمِ اسطوره‌های دینی، اولین جلسه به تاریخ مهر ماه 1380 در تهران، تالار کتابخانه‌ی حسینیه ارشاد

زبان واسطوره آفرینش

IMG 3299