گفتاری در باره‌ی عرفان انسان‌گرا،

ویژگی‌ها و تفاوت‌ها با سایر نحله‌های عرفانی

https://www.youtube.com/watch?v=jGf_r6X60Go