نگاهی دیگر به مفاهیم قرآن، در سال 1360 منتشر شد ناشر کتاب هم انتشارات الهام در تهران بود

در این کتاب، یا شاید بتوان گفت در این دفتر، یازده واژه‌ی کلیدیِ از متن قرآن انتخاب شده بود قرار بود جلدهای بعدی هم به ترتیب اهمیت تدوین و منتشر شود اما با توجه به موانع نشر و پاسخ‌گو نبودن ارشاد، مقصود حاصل نشد و همان دفتر اول هم نایاب شد و نشر مجدد نیافت تا این‌که امکانات تازه‌ی فضای مجازی و نشر الکترونیکی و ایجاد وبسایت فراهم شد، بنا بر این ادامه‌ی این کتاب را در بخش فرهنگ واژگان می‌توانید ببینید.