از آن پس نمیرم، که من زنده‌ام      که تخم سخن را پراکنده‌ام

هر آن کس که دارد هش و رای و دین

پس از مرگ بر من کند آفرین