نگاهی دیگر به سروه‌ی اسراء و داستان معراج جسمانی

بسیاری از مردمان، چه در آن روزگاران کهن و چه در این روزگار، دوست‌تر ‌دارند که مضامین دینی خود را با انواع معجزات و خرق‌عادت‌ها و غلو و اغراق در آمیزند. نشان دادن اینکه ریشه‌های چنین علاقه‌ای چیست و در کجاست، از حوصله‌ی این مجال بیرون است، اما می‌توانیم نگاهی دیگر به این داستان داشته باشیم، از آن جهت که شاید ما را گریزی از نقد باورهای دینی خودمان نیست.

متن کامل نگاهی دیگر به سوره‌ی اسراء و داستان معراج جسمانی

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت