_____________________________________________________________ فصل سوم/ حلاج، تفاوت روایات تاریخی با روایات تذکره‌ها
 

او اگرچه ایرانی بود اما به‌پارسی ننوشت در عین حال تاثیر حیرت‌انگیز او در ادبِ پارسی و عرفانِ انسان‌گرا و به ویژه در خراسان، بر آنم داشت تا در این سلسله مقالات یادی هم از آن بزرگ داشته باشم. در این یاد، به ویژه اشاراتی داشته‌ام به روزگار حلاج در بغداد و تفاوت روایات تاریخی از یک سو و روایات تذکره‌ها از سوی دیگر

 

 

فایل پی دی اف:

  تفاوت روایات تاریخی با روایات تذکره‌ها در باره‌ی حلاج

{jcomments on}