تلاش فردوسی در سرودنِ شاهنامه و طرحِ خردِ پهلوانی، در ادامه‌ی کارِ فرهنگی دوره‌ی سامانیان بود که ظاهرا در پی ایجاد حکومتی ملی بودند. اما با فروپاشی دولت سامانیان و شکل گیری حکومت‌های ترک نژاد، و به ویژه نا امنی‌های دوره‌های پس از آن در خراسان، در بخش نسبتا گسترده‌ای از ادبیاتِ عرفانی و صوفیانه‌، خرد پهلوانی، جای خود را به ادبیاتِ تسلیم و زاری داد  

فایل پی دی اف:    

فصل پنجم/ غیبت خردگرایی پس از فردوسی