این فصل اشاره‌ای است به رويکردِ تعالي جوي مولوي و تاویل‌هاي معنويِ او از قرآن و انسان و بازخوانيِ روایات کهن بسي ارجمندو دل انگیز است در عین حال شورمندي‌هاي وي در عشق به تعالي،گاهي به مضامین خرافي و باور به غیب‌گویي‌هاي عجیب هم کشیده مي‌شود. همچین به‌نظر مي‌رسد همان شورمندی به امر متعالي سبب شده است که توجه چنداني به مردمانِ فرودست و معمولي نداشته باشد

فایل پی دی اف: 

 فصل ششم/ گذری به کوی مولوی