حکومت ايلخانان حدود يک قرن در اين سرزمين دوام آورد. سعدي تجربه‌ي شکل گيري حکومت ايلخانان را داشت و حافظ شاهدِ روزگار آشفتگي و فروپاشي آنان بود. در اين فاصله‌ي زماني، چند رويدادِ مهم در زبان و انديشه‌ي مسلمانان – به‌ويژه ايرانيان- پديد آمد که زمینه‌هاي استقلال ایران از دستگاه خلافت عربی یکی از مهمترین آن بود. همچنين این وقایع را مي‌توان به عنوان مقدمه‌اي براي ظهور حافظ تلقی کرد.

فایل PDF:

نگاهي گذرا به دوره‌ي ایلخانان و مقدمات ظهور حافظ