قرآن هر کسی نوع خوانشی است که از خود و جهان پیرامون خود دارد، همان خوانش ما است که تبدیل به هویت فرجامین خودِ ما می‌شود، خوانشی که در قلمرو بلهوسی‌های زود گذر و امیدهای واهی باشد آن می‌شود که بسیاری از ما شده‌ایم و جز شومی و نابسامانی برایمان ندارد، اما خوانشی که از خرد خدادادی و دانایی بهره گیرد و صداقت و ایمان را پاس بدارد، تقدیری استوار و امیدی روشن برای سامان خود و جامعه‌ی بشری رقم می‌زند

این سخنرانی در شب قدر به تاریخ پنجم خرداد 1398 در مشهد ایراد شده است
فایل صوتی:  گذری بر انسان شناسی دینی و قدر و تقدیر

 مطالب مرتبط با این سخنرانی: قرآن نمونه‌ای برای چگونه خواندن

 

از مراسم قدر 98

_____________________________________________________________