هستی

 فروبستنِ افق‌ها را بر نمی تابد

"هنر"

به زندان استبداد نمی‌ماند، گر چه هنرمند به زندان باشد.

"قلم"

غلام حلقه بگوش استبداد نمی شود، گر چه نویسنده به زنجیر باشد.

و "آزادی"

از جنس حباب و پوک و پکر نیست که بازیچه‌ی پیرانِ بهت شود

به صلیب و دار و رسن در نمی‌آید، گر چه پیام آور آزادی بر دار شود

پروا مکن

راه اندک اندک هموار می‌شود.

هستی، گشوده به سوی آزادیست

دوم خرداد 1389 مشهد