خرافات، آن خبرها، روایات، و باورهایی است که:

خرد را به مضحکه می گیرد

خیال را به قصه‌های خواب آور می برد

و ما را از حل مسائل روزگار خویش باز می دارد

دشواری در حل معضلات اجتماعی، یکی هم این است که شاید بیشترِ ما مردم، خرافات را دوست‌تر داریم.

مشهد/ فروردین 1392