این طنز تلخ را باور دارم که آدمی وقتی به مصلحتی خود را به حماقت بزند، اندک اندک واقعا احمق می‌شود بی آنکه از حماقت خویش آگاه شود