رد یا قبول دین، بدون نقد منصفانه، بیشترین ره‌آوردش در جامعه، دشمنی و نفرت است