می‌گوید:

من در آبگینه‌ی خیال شمایم

اگر مرا صلح و زندگی‌بخش انگارید، روزگار به صلح و آشتی خواهد رسید

اگر مرا جنگ افروز و دشمن‌خو انگارید، زندگی به جنگ و خشونت و نفرت سپری شود

(اقتباس از سخنی منسوب به علی‌بن موسی‌الرضا)