نا دیدن و

نارفتن و

مقهور شدن و

در این منجلاب فرو رفتن؟

                                                  این باشد برای مردگان.

                                                                        ایمان به زندگی،

                                                               رقص در طوفان را می‌آموزد