گفت:

تقوی آن است که اگر همه‌ی اعمال تو را در طبقی نهند و در شهر بگردانند، ترسی و شرمی در تو پدید نیاید

برگرفته از کلامی منسوب به امام علی