کسی پرسده بود

چگونه باید به خدا رسید؟

می‌گویم:

تو که  بیرون از خدا نیستی

تو در او هستی

همان‌گونه که ماهی به دریاست

تو در او تقلا می‌کنی

همان‌گونه که پرنده در هوا

اینکه دیگر رسیدن نمی‌خواهد

دشوار، رسیدن به انسان است

رسیدن به انسانیت

جمعه، بیست و دوم آبان ۱۳۸۸