از دور

دست تكان داده بودي

ذوق مي كردم كه با من بوده اي

آخر، كسي هم آنجا نبود

اما تو انگار

براي كسي كه در خيال خود داشتي دست تكان می‌دادی

چه تنهايي تو، چه تنهايم من

مشهد 32/1/1397