صهیون، ای دختر اورشلیم، بیدار شو، بیدار شو، تماشاکن جنایات فرزندانت را در ارض مقدس

 

1397/2/24