هبوط

حس غريب جدايي است

آميزه‌اي از

دوست داشتن و

ترس و

انتظار

دوست داشتن به انتظار مي‌گذرد

ترس، به دشمني

دوستش داريم آن كس را كه نمي‌دانيم

دشمنش مي‌دانيم، او را كه نمي‌شناسيم

براي هر كدام بهانه‌اي

هبوط حس غريب جدايي است

از جايي

از چيزي

از كسي

كه نمي دانيم

 

بیست شهريور 1387  مشهد