.

در بیت ساقی نامه، خواننده در نگاه اول فکر می‌کند که: بله روشن است که جهان فریبنده است. اما آوردن کلمه‌ی "قصه" در مصراع اول، و "شبِ آبستن" در مصراع دوم، چیز دیگری می‌گوید، همان قصه‌، یا قصه‌هایی که جهان پیش روی آدمی می‌گشاید و آدم می پندارد روشن است، بسا که همان قصه‌ها فریب باشد. در مصراع دوم هم توصیه می‌کند که صبوری کنیم. به تعبیری دیگر از داوری‌های زود هنگام پرهیز کنیم،  تا از این شبِ آبستن چه زاده شود!

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت