گفت: قصه‌ی ما قصه‌ی مرغی است که در طلب دانه پر گشود و از آشایانه رفت، جهد بسیار کرد و دانه نیافت، عزم بازگشت به آشیانه کرد، آن را هم دیگر نیافت.

اقتباس از ابوالحسن

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت