در داستان خسرو پرويز ميخوانيم كه اين ترديد و كشمكش چگونه ايران را به سوي انهدام و نابودي راند تا سرانجام آن راه سوم از سوي حجازگشوده شد . اين نوشته حكايت آن روزگار است. اينكه فرجام كار در اين روزگار كه ما هستيم چگونه خواهد بود، نه در اين حوصله اين مجال است و نه در صالحيت اين راقم .

متن کامل تردید شهریاران/ بخش دوم، فرجام ساسانیان و فروپاشی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت